Gruppe 3. ScienceAtHome – Portfolio 3.

 

Hej læser. Her i portfolio 3 vil vi i første afsnit reflektere over vores samlede proces hvor vi bl.a. vil redegøre for vores empiriske grundlag som har spillet en stor rolle i designprocessen. Dernæst vil vi i afsnit 2 kort introducere de to produkter hvor vi også kommer ind på nogle af de teoretiske overvejelser vi har haft i løbet af processen.

Refleksion over processen
Her er der mulighed for at læse om nogle af de refleksioner vi har haft i løbet af designprocessen både når det kommer til empiriske elementer og når det vedrører processen mere overordnet.

De endelige produkter
I dette afsnit præsenterer vi vores to produkter og kommer kort ind på nogle af vores teoretiske overvejelser.

Portfolioopgave 3: Mini Maker Faire (Maker-gruppen)

vimpel

Hej med dig!

Velkommen til vores tredje og sidste blogindlæg i forbindelse med vores arbejde med Aarhus Mini Maker Faire. Vi er snart nået til vejs ende i processen, men du skal selvfølgelig ikke snydes for et sidste indblik i vores tanker. I denne omgang kan du glæde dig til at læse om følgende emner:

Refleksion over den samlede proces med præsentation af de vigtigste fund og resultater

Her vil vi reflektere over vores proces i arbejdet med samarbejdspartneren, Aarhus Mini Maker Faire.

Introduktion til produkterne samt evaluering og validering heraf

I denne blogpost vil vi introducere vores webkommunikationsprodukt og vores virale videoproduktion samt vores evaluering og validering heraf.

Præsentation af semesterprojektets virale videoprodukt

Her udløses spændingen, og vi præsenterer vores videoprodukt.

Præsentation af semesterprojektets webkommunikationsprodukt

Under denne overskrift gemmer vores webkommunikationsprodukt, og du kan godt glæde dig.

AARHUS MINI MAKER FAIRE MED FOKUS PÅ SPONSORER

AARHUS MINI MAKER FAIRE MED FOKUS PÅ SPONSORER

Skærmbillede 2017-10-31 kl. 09.48.54

BLOG 2 – INTRO

Portfolioopgaven udgør en konkret gennemgang af de forskellige processer og overvejelser i forbindelse med vores projekt i faget Web og viral kommunikation.

2. afsnit præsenterer vores to prototyper af hhv. vores viral og web produkt. Det har ikke været muligt for os, at linke til vores video, men vi går især i dybden med prototypen i afsnit 4. designargumentet, hvor den bliver dokumenteret med utallig screenshots. Vores webprototype, blev i blog 1 præsenteret ud fra en mock-up lavet i papir, her i blog 2 har vi digitaliseret den på vores blog, for blandt andet at teste det miljø af som DOKK1 bruger som nuværende platform til AAMMF, nemlig WordPress. I afsnittet lægger vi også vægt på sammenhæng mellem de to produkter og hvad deres samspil forhåbentlig vil give af resultater.

3. afsnit, præsentation af empirisk grundlag, følger op på afsnit 7 fra blog 1. I dette afsnit går vi i dybden med flere interviews fra dette års sponsorer, samt feedback på vores first cut. Da vi grundet eventets afholdelsesdato kom rigtig tidelig i gang med at filme, er en del af vores designproces vent en del på hovedet, og det er først nu vi får rigtig mulighed for at involvere brugere. Den feedback vi får på vores video er utrolig konstruktiv og vi har en del vi gerne vil arbejde videre med i december, hvor vi laver final cut. Afsnittet runder kun kort vores webprototype, da vi i forbindelse med dette ønsker mere brugerinvolvering inden vi går videre med det endelige produkt. I denne sammenhæng beskriver vi blandt andet en workshop i afsnit 6. evaluering og valideringspunkter. Sidst i afsnittet 3, giver vi et visuelt overblik over vores foreløbige designproces.

4. afsnit, designargumentet går i dybden med vores teoretiske fokus og grundlag for vores to projekter. Første del af afsnittet beskæftiger sig med filmisk teori og vores overvejelser over de valg vi har taget undervejs. Især vil flere aspekter fra Berger (2013) være gennemgående. Anden del af afsnittet bærer præg af at være udforskende og analyserende. Her præsenterer vi blandt anden en ny teori, med henblik på at synliggøre mangler eller forklarer vores valg på anden vis. Her gør vi brug af Engholm (2004) og Thorlacius’ (2014), men især Hoff-Clausens (2002) teori om Ethos på hjemmesider vil være i fokus.

5. afsnit har vi fokus på vores to produkters kommunikationskontekst. I løbet af vores proces og samarbejde med DOKK1 samt arrangørerne af AAMMF, har vi tilegnet os en større og større kendskab til eventet. Det gør, at det efterhånden er mulig for os, at forstå den sammenhæng vores produkter indgår i. Det er en kompleks proces med mange forskellige aspekter, at tage hensyn til og vi gør i afsnittet derfor bland andet brug af Jenkins opfattelse af viral markedsføring. Både med vores viral og web produkt har vi fokus på de værdier og egenskaber som DOKK1 gerne vil identificeres med. Dette fokuserer vi især på, efter at have beskæftiget os med eventet over nogle måneder, og derved oplever et gab, mellem identitet og image. Vi oplever også at målgruppen for mulige sponsorer er meget større, end det førstehåndsindtryk vi have af AAMMF og derfor ligger vi også vægt på dette budskab via vores to produkter.

6. afsnit, evaluering- og valideringspunkter fokuserer især på vores web produkt, da vi nu befinder os et sted i processen, hvor viraldelen nærmer sig målet og næste step er webdelen, hvor der stdig ligger en del arbejde før det færdige resultat. Afsnittet her har til formål at præsenterer to forskellige metoder til at involverer brugere fra vores målgruppe og på den måde kaste lys over potentielle problematikker. Det gør vi i første omgang via en workshop, hvor vi håber på at tage nogle ideer med videre til udviklingen af websitet, når disse ideer er implementeret, ønsker vi at lave en think-aloud-test, hvor vi så tester om brugeroplevelsen opfylder vores egne og vores samarbejdspartners ønsker.

7. afsnit, outro.

8. afsnit, Litteratur.

Gruppe 7: The Game Jamers.

Velkommen tilbage til vores blog!

Siden sidste blogindlæg har årets Game Jam været afholdt og her fik vi samlet meget af vores empiri og lavet de optagelser og interviews som skal blive til de færdige web og virale produkter. Dette blogindlæg kommer til at handle om vores empiriske grundlag, designargument, kommunikationskontekst samt de evaluerings – og valideringspunkter som vil blive sat i spil.

Præsentation af prototype:
I det første afsnit vil vi kort præsentere vores web og virale produkter samt redegøre for baggrunden for vores valg.

Præsentation af empirisk grundlag:
Her vil projektets empiriske grundlag blive udlagt. Der perspektiveres kort til vores teori, og herefter inddrages eksempler fra interviews med personer der er tilknyttet Game Jam. Afsnittet vil også vise billeder fra eventet for at understøtte de designvalg vi har taget ift. vores prototype.

Designargument:
I dette afsnit bliver der set nærmere på den teoretiske forståelsesramme som vores produkt bygger på, samt hvordan vi forstår den kommunikationskontekst som det virale produkt spiller ind i. Vores virale produkt tager særligt udgangspunkt i Bergers undersøgelser omkring viralitet. Web produktet er derimod særligt inspireret af Jenkins og hans tanker omkring brugerens essentielle rolle for produktets succes.

Kommunikationskontekst:
Her vil vi se på, hvordan de produkter/prototyper som vi producerer særligt er lokaliseret indenfor to centrale kontekster, nemlig brugerens og organisationens. Der er således tale om et meget stort felt af forskellige kommunikationskontekster som vores projekt spiller ind i, og i dette afsnit vil vi nærmere på dette ud fra en teoretisk, analytisk og empirisk vinkel.

Evaluerings – og valideringspunkter:
I det sidste afsnit vil vi præsentere de evaluerings – og valideringspunkter som vil blive sat i spil, for at se om produkterne virkede efter intentionen. Her har vi særligt lagt vægt på det iterative aspekt, Bergers Emotions samt affektteori som mulig kombineret evalueringsramme.

Outro:
Afslutningsvis følger en kort opsamling på bloggens forskellige afsnit samt en kort beskrivelse af vores videre proces.

Digital Society/PATH – Portfolio 2

Vi er så småt kommet i gang med at skabe vores Web og Virale produkter i samarbejde med Digital Society/PATH. Læs med herunder og find ud af hvor vi er i processen, og hvilke overvejelser vi har gjort os indtil videre.

I indlægget Præsentation af prototyper præsenteres både vores web-baserede prototype og first cut på det virale produkt. Vi gennemgår den interaktive prototype og fortæller lidt om tankerne bag vores video, samt hvilke itterationer den har ført til.

Vi beskriver projektets samlede empiriske grundlag i Præsentation af empirisk grundlag. Vores refleksive tilgang italesættes og de empiriske indsigter fra interview, fokusgruppe og brugertests’ påvirkning på prototyper og proces præsenteres.

I indlægget Designargument redegør vi for projektets teoretiske fundament. De teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af vores prototyper bringes på banen og vi argumentere for til- og fravalg med afsæt i teorien.

I vores indlæg Kommunikationskontekst beskriver, og analyserer vi den kommunikative kontekst, som vores produkter kommer til at indgå. Vi ser på den interne forståelse af hvad ”Digital Society/PATH” er, og om det hænger sammen med hvordan brugerne læser deres organisation.

Evaluerings- og valideringspunkter omhandler vores overvejelser om evaluering af produkterne – hvad evaluerer vi på, hvordan gør vi og hvorfor?

Afrunding 2.0 samler op på de vigtigste pointer, og afrunder kort og præcist de ovenstående indlæg.

Gruppe 1: The Purpose of the Future University – nu med portfolio opgave 2

Det handler stadig om fremtidens universitet i vores gruppe, men selv om opgaven ikke har ændret sig, så har kundeportfolioen udvidet sig lidt – vi har nu to kunder i stedet for en…

“Hvorfor nu det…?”, men bare vent, en forklaring venter forude, og lade det være en teaser for, at du klikker du ind og læser mere om, hvad vi kan og har gjort for vores nu to kunder.

Du kan klikke allerede her, hvis du ikke kan vente, men vi foreslår, at du lige læser resten først inden…

Nu har vi så to kunder, men opgaven er den samme, så hvordan er det blevet løst? Læs videre i nedenstående…

Først har vi en lille intro til opgaven, hvor vi kort beskriver de enkelte dele, det vil være en god idé at læse og studere nærmere.

Klik på vores prototype, som reelt er vores foreløbige webprodukt enten på linket eller det her billede, så kan du se, hvordan prototypen er bygget op. Du finder også en forklaring, hvorfor vi har gjort, som vi har.

Næste punkt er Det empiriske grundlag, her bliver du klogere på, hvad selve opgaven består af.

Så er det designargumentets tur, de valg og tanker vi har gjort i processen.

Kommunikationskonteksten er virkelig vigtigt, så det kan du lære mere om i det her punkt.

For at vore produkter bliver så knaldgode som overhovedet muligt, så har vi også behov for at kunne lave evaluerings- og valideringspunkter ud fra dem, og det kloger vi os på i dette punkt.

Så er vi kommen til enden, eller som vor underviser ynder at kalde for outro. Det er slut for denne gang, og klik med, for at se hvordan det hele ender i denne omgang.

Portfolioopgave 2 (Gruppe 2) – Play&Learn Digimedia

Velkommen til blogindlæg 2!

Vi er gruppe 2, og har et samarbejde med Play&Learn Digimedia. Her finder du en oversigt over de forskellige dele, som vores blogindlæg 2 består af. God læselyst!

I vores præsentation af prototyperne er hovedvægten på vores virale produkt. Her vil vi kort beskrive, hvordan den er lavet, og hvorfor den ser ud som den gør. Derudover vil vi også kort beskrive de tanker, som ligger bag udformningen af webproduktet.

I afsnittet om empirisk grundlag fremstiller vi vores empiriske grundlag for både det virale produkt og web kommunikations produktet, ligesom det er muligt at se prototypen for det virale produkt. Empirien består blandt andet af interviews med lærer og lærerstuderende (mest i forhold til web kommunikations produktet) og samtaler med vores kundes kontaktperson (mest i forhold til det virale produkt).

Afsnittet om teoretisk designargument har til formål at klarlægge de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for vores valg og fravalg i produktionen af det virale videoprodukt og webkommunikationsproduktet på Facebook.

Afsnittet om kommunikationskonteksten vil omhandle de nøglebegreber, vi har analyseret den nuværende kommunikationskontekst ud fra, som dernæst anvendes til at underbygge vores prototypers udformning.

I afsnittet om evaluerings- og valideringspunkter vil vi præsentere det evaluerings- og valideringsrammeværk vi bringer i spil for at undersøge hvorvidt web- og viral produkterne virker efter intentionen.

Til slut følger en outro, der har til formål at opsamle de vigtigste punkter af vores blogindlæg 2. Opsamlingen er skrevet på engelsk, så vores samarbejdspartner fra ikke-dansktalende lande kan få indblik i vores overvejelser og evt. genanvende disse på et senere tidspunkt.

Portfolio 2 – ScienceAtHome (Gruppe 3)

I vores anden portfolio opgave vil vi gå mere i dybden med vores indsamlede materiale, research, empiri og teori, som har været med til at påvirke udformningen og den videreudvikling af vores prototyper (web- og viralprodukt). Denne opgave kan således ses som en gennemgang af vores empiriske og teoretiske grundlag for det endelig prototypedesign.

I nedenstående indholdsfortegnelse kan der findes en oversigt og de enkelte afsnit komplet med et kort resume og hyperlinks. De enkelte afsnit kan også navigeres gennem vores drop-down menu i menubjælken på vores blog. Der er løbende kildehenvisninger i vores afsnit, men en komplet liste over vores kilder kan findes i bunden af afsnittet Afrunding formateret efter APA’s opsætningsregler.

Vores transskriberinger af interviewene vil blive afleveret som bilag i forbindelse med vores eksamenssynopsis.

Prototyper
Her findes en kort præsentation af vores nuværende prototyper komplet med mock-up tegninger og storyboard.

Empirisk Grundlag
Her gennemgår vi vores indsamlede empiri, som har betydning for vores produktudvikling. Vi vil således præsentere brugerkommentarer, Cognitive walkthrough (CWW) og interview, som vores empiri består af, sammen med en kort gennemgang af vores fund.

Design Argument
I dette afsnit forsøger vi at fremlægge vores mere teoribaserede argumenter for vores designmæssige valg bag vores web- og viral/videoprodukt.

Kommunikativ Kontekst
I dette afsnit gennemgår vi den kommunikationskontekst vores produkter indgår, mere præcis vil vi i dette afsnit gå mere i dybden med empirien indsamlet om vores respondenter for at få indblik i brugernes livsverden. Afsnittet vil ligeledes berøre, hvorfor vi mener der eksisterer et community gap ml. ScienceAtHome’s identitet og image.

Evaluerings- og valideringspunkter
Dette afsnit omhandler evaluering af vores projekter både video produktionen og web-produkt med henblik på at kunne validere vores produkter i forhold til vores kunde. Vi vurderede, at der under redigeringen af vores videoproduktion var mulighed for screening og ekseprimentering, der kan styrke produktionen. Vi foreslog at web-produktet hovedsageligt kunne evalueres gennem senere fokusgrupper.

Afrunding
Vi samler op på de forskellige punkter og temaer, vi er kommet ind på i løbet af vores portfolio 2 afsnit. Til sidst peger vi frem mod det videre designarbejde, inden den endelige aflevering i december.