Værdier og vision for designet, Ø-hop (Blog 2)

Andet blogindlæg fra Ø-hop tager afsæt i, hvad vi oplever som problemet ved fjernlæring! Derefter fremfører vi de grundlæggende værdier for vores designproces, designets vision og det designperspektiv hvormed vi anskuer projektet. I blog 1 præsenterede vi projektet med assisteret fjernundervisning, og hvordan projektet skal give eksempler og modeller på, hvordan fjernundervisning kan se ud. Vi gjorde rede for allerede indsamlet viden, præsenterede begrebet fjernlæring, (Brinkmann 2017) vores foreløbige resultater, nu-scenarie og potentialer for det fremtidige arbejde. 

Problemet
Gennem interviews med Lotte Brinkmann (Brinkmann 2017) og Anders Øgaard (Øgaard 2017) er vi blevet opmærksomme på, at der i fjernlæring ligger nogle muligheder for interessebaseret undervisning, hvor eleverne kan tage ansvar og arbejde mere selvstændigt, varieret, lære mere, opleve motivation og engagement. De bliver bare ikke altid udnyttet. (Øgaard 2015)

Problemet kan da være, hvordan vi får eleverne til at tage større ansvar for deres egen læring og fastholde fokus på læringssituationen? Og hvordan lærerne kan understøtte denne tilgang til undervisning. Anders Øgaard taler om, at der er behov for et koncept for fjernundervisning. (Blog 1, Øgaard 2017)

Det kan være i situationer, hvor elever og/eller lærere ikke kan komme til skolen, men det kan også være i den helt ordinære undervisning i udskolingen, hvor nettet er en central medspiller. Vi vil gerne udvikle et design, hvor læring ikke nødvendigvis er forbundet til skolens fysiske bygning, men i princippet kan foregå alle steder.

Præsentation af værdigrundlaget
Værdigrundlaget for vores projekt er defineret således: ”Udviklende samarbejde”.

De underliggende værdier vi har lagt vægt på er følgende:

Forpligtende fællesskaber: For os er det vigtigt at projektet ligger op til samarbejde, og at det er noget eleverne skal løse, eller arbejde med i fællesskab. På den måde vægter vi kollektive processer inspireret af den sociokulturellelæringsteori (Hasse, Cathrine 2016). Det forpligtende kommer af, at vi ønsker at hver elev er bevidste om deres rolle i fællesskabet, og hver især har et ansvar for at være aktivt deltagende.

De processer, de nye teknologier sætter i gang, forandrer hvad vi forstår ved ’elev’ og ’patient’, ’lærer’ og ’sygeplejerske’. De forandrer arbejdet i den offentlige sektor og udfordrer i sidste ende, hvad vi forstår ved ’det menneskelige ( Hasse, Cathrine 2014)

Kritisk kreativitet og refleksion: Vi ønsker at eleverne bliver i stand til at kunne reflektere, samt at være kritisk kreative for at kunne forholde sig til omverdenen. De beskriver et fokus på lærings og innovationskompetencer og ligger i tråd med 21st Century learning skills (Reimer-Mattesen 2014).

Interesse: Vi ønsker så vidt muligt at tage udgangspunkt i elevernes interesse, for at skabe en lyst til at lære, en motivation der gør at det har betydning eller giver mening for den enkelte. Med ordet fjernlæring understreger vi et fokus på den elevcentreret undervisning.

At værdigrundlaget er Udviklende samarbejde betyder, at et centralt fokus i vores design bliver deltagernes muligheder for at samarbejde og at udvikle dette samarbejde ved brug af teknologier.

Designkontekst og målgruppe
Målgruppen er udskolingselever i 9. og 10. klasse. Ved fjernlæring søger vi et mere mobilt fænomen end almindelig klasseundervisning, hvor undervisningen ved hjælp af teknologier kan foregå alle steder.

P
ræsentation af designets visionsmanifest
Vores visionsmanifest tager afsæt i viden opnået i metodefaget, samt vores egne erfaringer og opfattelser, opsamlet gennem arbejdet med en værdiworkshop. Det lyder:

“Fjernlæring er et udviklende samarbejde i et forpligtende fællesskab”

Relevans for konteksten
Jf. vores nu-scenarie i blog 1  opleves skole af vores målgruppe som noget, der primært finder sted i en skoleklasse. Kan eleverne fx af den ene eller anden grund ikke komme i skole, holder de fri. Desuden er motivation og engagement i arbejdet ikke altid til stede, det er nemmere at holde fri eller, i netbaseret undervisning, at klikke over til noget andet. Designvisionen mener vi bliver relevant for målgruppen, fordi den har øje på nogle arbejdsformer og tilgange der kan ændre den gængse opfattelse af skolen – til at skole, og læring, kan være mere involverende og varieret, den kan foregå mange forskellige steder og stilladserer elevernes kreative og selvstændige tænkning. Desuden kan undervisningen tage udgangspunkt i elevernes interesser og derfor opleves mere relevant.

En måde at gribe sådan en tilgang an på kan teoretisk tage afsæt i situeret læring. 

”Udgangspunktet for analysen af situeret læring bliver således deltagelsen i praksisfællesskaber og et fokus på, hvordan relationer mellem deltagere, arbejdsopgaver og redskaber forandrer sig igennem deltagelse.” (Nielsen 2013, side 177)

Også lærerens betydning er central, da den forstås i forhold til , hvordan han eller hun medvirker til, at elevernes forudsætninger for deltagelse i nuværende og fremtidige praksisfællesskaber øges. (Nielsen 2013)

Wengers Community of Practice er interessant fordi: ”Community of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly.” (Wenger 2011)

Den amerikanske spilforsker Constance Steinkühler (Steinkühler 2013) arbejder med interesse som motiverende faktor. Hun er optaget af hvad der sker i læreprocesser, når elever ikke er motiveret af ”du skal”, men i stedet af det de har interesse for. Ifølge Steinkühler handler det om at skabe en bro mellem viden fra det uformelle læringsrum til det formelle rum, fx skolekonteksten. (Steinkühler 2013; Teglskov 2015)

De inkorporerede værdier i vores manifest er: Forpligtende fællesskaber, interesse, kritisk kreativitet, refleksion – samlet i værdien “udviklende samarbejde”. De er præsenteret ovenfor.

Designets vision
Hvordan kan vi arbejde med fjernlæring som et udviklende samarbejde i et forpligtende fællesskab?

Vores didaktiske designintention er at formulere et undervisningsforløb/koncept, hvor brug af teknologier er central. Hvor eleverne i et udviklende samarbejde samarbejder, vidensdeler og sparer med hinanden med udgangspunkt i egne og andres interesser. Eleverne skal arbejde kritisk kreativ med at skabe og formidle viden til hinanden og evt. andre. Der søges mulighed for at elever og lærere kan reflektere og ændre i processen undervejs, så arbejdet hele tiden opleves relevant. Alt sammen søges forankret i et forpligtende fællesskab, hvor målgruppen er opmærksom på såvel egne arbejdsmåder som andres og er villige og bevidste om, hvordan de influerer på fællesskabet.

Fremtids-scenarie

Det er mandag morgen. Klokken er 8 og undervisningen er startet.

Daniel er hjemme og har fundet sin mobiltelefon frem til dagens undervisning.

Frederik er rejst med sin far på forretningsrejse, men har også fundet sin mobiltelefon frem og er klar til undervisning.

Kristina har brækket benet og skal blive hjemme i ro i et stykke tid.

Hun har også fundet mobiltelefonen frem og er klar til undervisning.

Læreren har på forhånd tilrettelagt et læringsforløb, hvor eleverene hjemmefra og på skolen skal samarbejde om en opgave via internettet.

Gruppens designperspektiv
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Human-Centered Design. (Giacomin 2014) Det er et kontekstbaseret design, der søger at belyser interaktion mellem mennesker og omgivelser, deres oplevelser, behov og drømme. Designet forsøger at skabe mening i forhold til den verden der omgiver os på pragmatisk og erfaringsbaseret måde, at menneskelig forståelse og opførsel/adfærd går hånd i hånd (Giacomin 2014). Den fokuserer på menneskers følelsesmæssige engagement og hvordan mennesker interagerer og oplever. Det handler om at skabe ny mening i menneskers liv.

Derfor handler det om at forstå målgruppens behov og den kontekst de er i – interaktionen og kommunikationen og den mening målgruppen finder i verden. Det er et design baseret på menneskelig opførsel eller adfærd og mening.

Det vil betyde, at vi må starte vores designforløb med at belyse målgruppens behov i den kontekst de befinder sig i, altså hvilke behov har udskolingselever og hvordan interagerer de i undervisningssammenhænge? Vi ser dette perspektiv som relevant, da vi ønsker at inddrage målgruppens interesser og søger et øget udviklende samarbejde i vores målgruppe. Det skal tage udgangspunkt i og give mening for målgruppen.

Tidligere blogindlæg:

Blog 1 “Grundlag og udgangspunkt for designproces”

Litteraturliste

Brinkmann, Lotte (2017) Interview

Giacomin, Joseph (2014) What is Human Centred Design?, The Design Journal, 17:4, 606-623

Hasse, Cathrine (2013). ”Vygorskys sociokulturelle læringsteori”. I Qvortrup, A og Wiberg, M. (Red.), Læringsteori og didaktik. Hans Reitzels forlag, kap 6

Hasse, Catrine  (2014)” Teknologiudviklingen kalder på nye læringsteorier” DPU

(http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/teknologiudviklingen-kalder-paa-nye-laeringsteorier)

Nielsen, Klaus (2013). ”Læring i et situeret perspektiv”. I Qvortrup, A og Wiberg, M. (Red.), Læringsteori og didaktik. Hans Reitzels forlag, kap 7

Reimer-Mattesen, Ture (2014) Hvad er 21ts Century Skills? Læringsteknologi.dk, set den 31. marts 2017 på: http://laeringsteknologi.dk/1539/del-14-hvad-er-21st-century-skills/

Steinkühler, Constance (2013). Fra ”Constance Steinkuehler on Interest-Driven Learning (Big Thinkers Series)” Set den 6. april 2017 på; https://www.youtube.com/watch?v=3wMk8SqFoEk

Tække, J & Paulsen, M (2016) Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder – kapitel 1. København. Unge Pædagoger.

Wenger, E. (2011) Communities of Practice: A Brief Introduction. Hentet 6. april 2017 på: https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/11736/a%20brief%20int roduction%20to%20cop.pdf?sequence=1

Wenger, Etienne & Snyder, William (2000).“Communities of practice: the organizational frontier”. Harvard Business Review. January-February 2000, pp. 139-145.

Øgaard, Anders (2015) Fjernundervisning i skolen i Grønland. Ph.d. afhandling indleveret sept. 2015

Øgaard, Anders (2017) Interview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *